سوء تفاهم

شباویز صدای بوق ریجکت کردن تماس رو شنید  و .......

گوشی رو گذاشت ..............می دونست که دیگه نمیتونه حرفشو بزنه ........ یادش اومد که وبلاگ نویسی رو برای پر کردن تنهاییاش شروع کرده بود ..........وبلاگش تنها گوش شنوای دنیاش بود............. می تونست برای وبلاگش حرف بزنه بدون اینکه مدام سوء تفاهمی پیش بیاد.........مثل یه جای خالی  و تاریک توی ذهنش بود...............  هر وقت فشارای دنیا مثل یه پتک روی سرش فرود میومدن میرفت سراغش ............. آخه دوست داشت یه گوشه دنیا مال اون باشه ........... تاریک و سیاه اما خالی ........... می خواست یه روزی به بقیه بگه که یه کلبه کوچیک برای خودش ساخته که حالا میتونه یه نفر دیگه رو هم اونجا جا بده ..............اما.........دیگه دیر شده بود ................ با خودش فک کرد بزرگترین مشکل سوء تفاهم اینه که هیچ وقت نمیشه دربارش گفتگو کرد ....................شباویز چشماشو بست ...............و گوشی رو روی گوشش گذاشت ......... فیل کالینز می خوند : 

 > We never talked about it
But I hear the blame was mine
Id call you up to say Im sorry
But I wouldnt want to waste your time

cos I love you, but I cant take any more
Theres a look I cant describe in your eyes
Yes we could try, like we tried before
When you kept on telling me those lies

Do you remember...?

There seemed no way to make up
cos it seemed your mind was set
And the way you looked it told me
Its a look I know Ill never forget

You couldve come over to my side
You couldve let me know
You couldve tried to see the distance between us
But it seemed too far for you to go.

Do you remember...?

Through all of my life
In spite of all the pain
You know people are funny sometimes
cos they just cant wait
To get hurt again

Do you remember...?

There are things we wont recall
Feelings well never find
Its taken so long to see it
Cos we never seemed to have the time

There was always something more important to do
More important to say
But I love you wasnt one of those things
And now its too late

Do you remember...?

/ 1 نظر / 4 بازدید