"واين جهان
پر از صداي پاي مردمي است
که همچنان که تو را مي بوسند
در ذهن خود طناب دار
تو را مي بافند"

/ 7 نظر / 2 بازدید