وقتی زندگی می کنيم؛هيچ چيز رخ نمی دهد.......وقتی شروع به سخن گفتن از آن می کنيم ؛ تغيير آغاز می گردد

                                                                               ژان پل سارتر « تهوع »

/ 2 نظر / 2 بازدید