شباويز هنوزم مثل گذشته اس...........

هنوزم از شجاعت احمد شاه مسعود (شير بيشه )به وجد مياد و .......... ناله های يه گرسنه توی آفريقا اونو از انسان بودن خودش منزجر می کنه .............هنوزم دوست داره يا پزشک صليب سرخ بشه يا خبرنگار جنگی...............هنوزم...........

شباويز هنوزم زنده اس .....................

/ 2 نظر / 3 بازدید
دوست تو

چرا ساکت شدی ؟؟

هاجر

چرا اين قدر دور ،چيزهايی که آدم را به زنده بودن خودش مطمئن ميکنه بايد خيلی نزديک تر بياد