Cerberus

Cerberus

 
 
خانه
آرشيو
پست الكترونيك

ماه مسنجر


پرشين‌بلاگ

 

۱۳٩٤/۱۱/٧

Seven

 

The Haft (seven)Seen

A major tradition of Norouz is the setting of the Haft Seen (هفت سین) - the seven 'S's, seven items starting with letter S or "seen" (س) in Persian alphabet), which are seven specific items on a table symbolically corresponding to the seven creations and the seven holy immortals protecting them. Today they are changed and modified but some have kept their symbolism. Every family attempts to set as beautiful a Haft Seen table as they can, as it is not only of special spiritual meaning to them, but also is noticed by visitors to their house during Norouzi visitations and is a reflection of their good taste.

The following list is an example of some common Haft Seen items, though there isn't consensus as to which seven:
sabzeh - wheat, barley or lentil sprouts growing in a dish (symbolising rebirth)
samanu - a sweet pudding made from wheat germ (symbolising affluence)
senjed - the dried fruit of the jujube tree (love)
seer - garlic (medicine)
seeb - apples, (beauty and health)
somaq - sumac berries (the colour of the sunrise)
serkeh - vinegar (age and patience)
sonbol - the fragrant hyacinth flower (the coming of spring)
sekkeh - coins (prosperity and wealth)

Other items on the table may include:
pastries
lit candles (enlightenment and happiness)
a mirror
painted eggs, perhaps one for each member of the family (fertility)
a bowl with two goldfish (life, and the sign of Pisces which the sun is leaving)
a bowl of water with an orange in it (the earth floating in space)
rose water for its magical cleansing powers
the national colours, for a patriotic touch
a holy book (e.g., the Qur'an, Kitáb-i-Aqdas, Bible, Torah or the Avesta) or a
poetry book (almost always either the Shahnama or of Hafez) 


پيام هاي ديگران ()

بهداد بامداد

۱۳٩٢/۸/۱۳

مرد

۱۳٩٢/٤/٤

Past

اگرچه کار ما با گذشته تمام شده باشد.......

ولی گذشته کارش با ما تمام نشده است .............


پيام هاي ديگران ()

بهداد بامداد

۱۳٩٠/٢/۱٥

Home

موشی درخانه تله موش دید، به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد همه گفتند: تله موش مشکل توست! بما ربطی ندارد! ماری درتله افتاد و هنگامی که زن خانه خواست مار را آزاد کند مار زن خانه راگزید .. از مرغ برای زن سوپ درست کردند و گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند .. زن خوب نشد و مرد .. گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و

تمام این مدت موش در سوراخ دیوار مینگریست و .........


پيام هاي ديگران ()

بهداد بامداد

۱۳۸٩/٥/٦

امید

۱۳۸۸/٧/۱۳

 

When I need you
I just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you
It's only a heart beat away

When I need love
I hold out my hand and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

Miles and miles of empty space in between us
A telephone can't take the place of your smile
But you know I won't be traveling forever
It's cold out but hold out and do like I do

When I need you
I just close my eyes and I'm with you
And all that I so want to give you baby
it's only a heart beat away

It's not easy when the road is your driver
Honey that's a heavy load that we bear
But you know I won't be traveling a lifetime
It's cold out so hold out and do like I do

When I need you

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
keeping me warm night and day

When I need you
I close my eyes
I hold out my hand and I've got you darlin'
It's only a heart beat away
Now listen
When I need you darlin'
I hold you, feel ya
Give it to me baby

And I miss ya baby
Just close my eyes and I'm with you
And I need you tonight
You know it's only a heart beat away


پيام هاي ديگران ()

بهداد بامداد

۱۳۸۸/٤/٢۳

تلافی

۱۳۸۸/۳/۳٠

راستی

۱۳۸۸/٢/٢٢

 

۱۳۸۸/۱/٢٩

 

شباویز دکمه قرمز گوشی شو فشار داد و  .............

 چشماشو بست............................ یه بار دیگه کلمه به کلمه حرفا رو مرور کرد ...................... باورش نمی شد ........................با خودش فکر کرد حتی وقتی می دونی یه اتفاق به زودی میفته بازم شنیدنش سخته ......................... چشماشو باز کرد ........................ راهنما رو زد و .......................پارک کرد کنار خیابون .................... برای چند لحظه همه چی متوقف شد ...........................احساس کرد کمربند ایمنی داره خفه اش می کنه.......................... یه نفس عمیق کشید تا تمرکزشو دوباره بدست بیاره ........................... به یکی از همکاراش زنگ زد تا ببینه حرفایی رو که شنیده بود درسته یا نه ......................... انگار منتظر بود یکی بهش بگه که اینطور نیست ....................... اما اونم نمی دونست .................... تقریبا مطمئن بود که درست شنیده ................... از خودش پرسید چرا هر وقت که زندگی براش تا حدودی شیرین میشه و تازه داره به تعادل نسبی می رسه یه طوفان میاد و همه چیزو از جا می کنه ؟ ....................  همیشه چقدر زود دیر می شه .........................چاره ای نبود ............کمربندشو بست و .............. استارت رو زد ........................

چند لحظه بعد ................ شباویز خودشو سپرده بود به جریان ماشین های توی بزرگراه و ................ به آینده فکر می کرد ............می دونست که باید تلاش بیشتری کنه .................. دلش روشن بود ..........شباویز با خودش فک کرد شاید این فرصتی باشه تا زندگی یه جدیدی رو شروع کنه .....این یکی هم خواست خداست ..............


پيام هاي ديگران ()

بهداد بامداد

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]